Denna integritetspolicy beskriver hur Pro Support Scandinavia AB, org.nr 556650-1481, (”Pro Support”), behandlar dina personuppgifter. Pro Support kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter.
1 VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?
Pro Support är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
2 VILKA PERSONER BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OM?
Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:
Besökare, dvs. den privatperson som besöker våra webbplatser.
Kunder och samarbetspartners, dvs. den privatperson som är företrädare för våra befintliga och framtida kunder/samarbetspartners som köper eller ställer frågor om Pro Supports produkter.
Leverantörer, dvs. den privatperson som är företrädare för våra leverantörer.
3 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?
3.1 För dig som är besökare
Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare:
IP-nummer och information om din användning av Pro Supports webbplatser.
3.2 För dig som är kund, samarbetspartner eller leverantör
Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som kund eller leverantör:
Namn, Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer och länk till profil på socialt media, samt
IP-nummer och information om din användning av Pro Supports webbplatser.
4 VARFÖR OCH ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
4.1 För att kunna ingå och hantera avtal med dig som kund, samarbetspartner eller leverantör inhämtar och behandlar Pro Support personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra produkter eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig är även en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationer. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen.
4.2 Pro Support inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare på våra webbplatser, kund, samarbetspartner eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier och e-post. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.
4.3 Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Pro Support har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis till följd av Pro Supports bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.
5 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
5.1 Pro Support lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.
5.2 Pro Support sparar uppgifter om dig som kund, samarbetspartner eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar Pro Support personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Pro Support kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Pro Support som ej härrör från något avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Pro Support tror kan vara av intresse för dig.
5.3 Pro Support sparar uppgifter om dig som besökare av våra webbplatser tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter eller i högst 24 månader efter att du senast besökte någon av Pro Supports webbplatser. Invänder du mot behandlingen raderar Pro Support dina personuppgifter snarast möjligt.
6 VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Pro Supports berättigat intressen. Pro Support förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Pro Support gemensamt personuppgiftsansvarigt eller Pro Supports personuppgiftsbiträde.
7 VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Pro Support kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Pro Support kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.
8 COOKIES
8.1 När du besöker ngbaby.se använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.
8.2 Pro Support använder cookies för att samla in data och sammanställa bl.a. antalet besökare, vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse i syfte att kunna optimera vår webbplats och ge dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen.
8.3 Pro Support sparar inte dina personuppgifter vad avser cookies. Du kan blockera cookies och fortfarande få tillgång till merparten av vårt innehåll. Om du väljer att blockera cookies, kan det försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera cookies måste du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.
9 PROFILERING
Pro Support kan behandla dina personuppgifter genom profilering såsom analys om hur du använder våra webbplatser, om vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning.
10 VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?
10.1 Rätt till tillgång
Du har rätt att vända dig till Pro Support i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Pro Support kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Pro Support komma att ta ut en administrationsavgift.
10.2 Rätt till rättelse och begränsning
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Pro Support behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.
10.3 Rätt till radering
Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.
10.4 Rätt att invända
Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.
10.5 Rätt till dataportabilitet
Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Pro Support som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.
10.6 Rätt att lämna in klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:
Integritetsskyddsmyndigheten.
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se
11 ÄNDRINGAR AV POLICYN
Pro Support förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Pro Support informera om detta på lämpligt sätt.
12 KONTAKTA PRO SUPPORT
12.1 Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Pro Support kontaktperson avseende personuppgiftshantering:
Kontaktuppgifter
Namn: Petra Moberg, Pro Support Scandinavia AB
Adress: Modemgatan 3, 235 39  Vellinge
Telefonnummer: 040-473010